ажэгъафэ


ажэгъафэ


ажэм ещхьу хуэпауэ нэщхъыфIагъэ джэгухэм щысэмэркъо цIыху
шут, ряженый козлом, скоморох, («танцующий козел»)

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.